Trsan trụi vwoi văn chương

No cover

Trsan trụi vwoi văn chương (Vietnamese language, 2007, NXB Phụ nzu, Công ty văn hóa Phương Nam)

483 pages

Vietnamese language

Published Jan. 6, 2007 by NXB Phụ nzu, Công ty văn hóa Phương Nam.

View on OpenLibrary

3 stars (3 reviews)

17 editions

avatar for texttheater

rated it

3 stars
avatar for SlowRain

rated it

4 stars
avatar for lucasrizoli

rated it

2 stars

Subjects

  • Identity (Psychology) -- Fiction.
  • City and town life -- New York (State) -- New York -- Fiction.
  • New York (N.Y.) -- Fiction.