Kōdansha komikkusu magajin -- KCM-4776 Shonen magajin komikkusu

Series by Hajime Isayama