Greta Thunberg

Author details

Aliases:
Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, Greta Thunberg
Born:
Jan. 3, 2003

External links